Yayın politikası

Bölüm politikaları

Kapak

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Yayın Kurulu

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

İçindekiler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Tüm Sayı

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Yayın Kuralları

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Yayın Kuralları

1. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin yılda iki defa yayınlanan akademik ve bilimsel nitelikli hakemli dergisidir.

2. Dergide İletişim Bilimleri ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi, gelişkin bir dile sahip olması beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden birine sahip olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, dipnotsuz, kaynakçasız, önsözsüz ya da özetsiz yazılar için hakem süreci başlatılmaz.

4. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olmamasına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklanmaz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. İnterdisipliner nitelikli yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.

5. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin “Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması durumunda ilgili alandan 3. hakem tayin edilir ve onun raporu beklenir. 3. hakem raporunun “Yayınlanabilir” ya da “Düzeltilerek Yayınlanabilir” olması durumunda hakem ve editör düzeltme talepleri yazara gönderilir. Ancak 3. hakem raporunun da “Yayınlanamaz” olması durumunda yazı yayınlanamaz ve bu yazara bildirilir.

6. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son şeklini düzeltilmiş haliyle dergi mail adresine 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

7. Yazıların dili Türkçe veya İngilizce olabilir.

8. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

9. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayınlanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.

10. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağlayacağı düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci başlatılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.

11. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, 12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır. Bir A4 sayfasının tek yüzüne basılarak 3 adet kopya ve bir adet CD kaydıyla birlikte elden ya da posta yoluyla teslim edilmelidir. Yazıların postada ya da başka bir nedenle kaybolmasından doğacak sorunların önüne geçebilmek için derginin resmi mail adresine bir kopyasının gönderilmesi de gereklidir. (mail adresi: )

12. Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası verilmiş olmalıdır. Yazıdaki paragraflar 1 cm girintili olabilir.

13. Türkçe yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 5 anahtar sözcük(ler) yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve key words’leri de bulunmalıdır.

14. İngilizce yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler bulunmalıdır.

15. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edilmelidir.

16. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın akademik ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve e-posta adresi de bulunmalıdır.

17. Yazıların yayınlanması konusunda son karar Yayın Kuruluna aittir. Yayın Kurulu’nun yazı hakkındaki değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

18. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.

19. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

20. Yayın Kurulu tarafından yayınlanmaya uygun bulunan yazıların telif hakkı Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisine aittir, başka bir yerde yayınlanamaz. Yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.

21. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazılarının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını onaylarlar. Tam metin olarak Genel Kamu Lisansı şeklinde ayrıca internette de yayınlanabilir.

22. Yayınlanması uygun bulunan yazıların yazarına veya yazarların her birine, derginin söz konusu sayısından birer adet gönderilir.

23. Yazıların gönderileceği adres aşağıda belirtilmiştir:
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Marmara Eğitim Köyü
34857 Maltepe İstanbul

 

Dipnot ve Kaynak Gösterim Kuralları

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’ne gönderilecek yazılarda dipnot kullanım ve kaynakça gösterim kuralları aşağıda belirtildiği gibidir:

 

Dipnot Kullanımı:

 • Yazılarda dipnot gösterim (reference) yöntemi olarak, yalnızca metin içi kaynak gösterme (APA) yöntemi kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın adı, basım yılı ve sayfa numaraları ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Sayfa Sayısı)
 • İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması ile yerini alır.
 • Sayfa altı açıklamaların dipnotları için de aynı şekilde metin içi referans yöntemi (APA) kullanılır.
 • Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.
 • 30-40 kelimeden uzun alıntılar, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf olarak verilir.
 • Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa parantez içinde yazarın soyadı ve yayın tarihi belirtilir: (Hobsbawm, 2007)
 • Belli bir sayfa söz konusuysa, yazar soyadı ve yayın tarihine ilave olarak sayfa numarası da yazılır: (Carr, 2008: 13)
 • Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve sayfa numarası yazılır: (2005: 26)
 • Birbirini takip etmeyen sayfalar şu şekilde ifade edilir: (Joyce, 2002: 21, 48 ve 59)
 • Birbirini takip eden sayfalar şu şekilde ifade edilir: (Mandel, 2007: 21-4 ve 33-5)
 • İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır: (Morley ve Robins, 2007: 19)
 • İkiden fazla yazarlı kaynaklarda “vd.” ibaresi yer alır: (Stevenson vd., 2004).
 • Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a) (Ortaylı, 1999b) gibi.
 • Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 31; Moran; 2006: 37)

 

Kaynakça Yazım Şekli:

Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.

 • Kitap
  Oskay, Ünsal (2005) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım. İstanbul: Der Yayınları.
 • Çeviri Kitap
  Harvey, David (2011) Umut Mekânları. Çev. Zeynep Gambetti, İstanbul: Metis Yayınları 
 • Derleme Kitap
  King, Anthony D. (der.) (1998) Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi. Çev. Gülcan Seçkin, Ümit Hüsrev Yolsal, İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Derleme Kitapta Makale
  Hall, Stuart (1997) “The Work of Representation.” Stuart Hall (ed.) in, Representation: Cultural Represantations and Signifying Practies, London: Sage Publications.
 • Derleme Kitapta Çeviri Makale
  Paz, Octavio (2000) “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor.” Nathan Gardels (der.)  B. Çorakçı Dışbudak (Çev.), içinde, Yüzyılın Sonu, Büyük Düşünürler Çağımızı Yorumluyor, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İki Yazarlı Kitap
  Mattelart, Armand ve Noveau, Ếrik (2007) Kültürel İncelemelere Giriş. Çev. Hüsnü Dilli, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 
 • Dergide Makale
  Köker, Levent (2007) “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Habermas.” Toplum ve Bilim Dergisi, 110 (36-46) 
 • Yayınlanmamış Tez
  Çebi, Zafer (2006) 1960 Dönemi Türk Sineması ve Toplumsal Gerçekçi Çalışmalar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • İnternette Yazarı Belli Olan Yazı
  Bora, Tanıl (2012), Hillsborough: Tarihi Bir Hesaplaşma. [Çevrimiçi]. Radikal Gazetesi, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/tanil-bora/hillsborough-tarihi-bir-hesaplasma-1100820/, [Erişim Tarihi: 30.01.2016].

 • İnternette Yazarı Belli Olmayan Yazı

  Milliyet Gazetesi (2015) Madencilik Sektörü Olumsuz Algıyı Yıkmak İçin Güçbirliği Yaptı. [Çevrimiçi]. Milliyet Gazetesi, http://www.milliyet.com.tr/madencilik-sektoru-olumsuz-algiyi-yikmak-aydin-yerelhaber-828321, [Erişim Tarihi: 08/06/2015].Ar. Gör. Nesrin Yarar

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

nesrinyarar@maltepe.edu.tr

 

Ar. Gör. Engin Tire

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

engintire@maltepe.edu.tr